آمریکای مهربان!

   

 

        سلام

                      چهارصد و سی و ششم

 

 

 

می گویند:

ناو آمریکایی ، ۱۳ایرانی گروگان گرفته شده را نجات داده است!

اما نمی گویند:

 به ازای این ۱۳نفر

جان میلیون ها نفر را در

 ویتنام

ژاپن

افغانستان

عراق

و...

نجات نداده است!

ونجات هم نخواهد داد!

نمی گویند:

که ۲۱۳۲۵۵ نفر ازاین میلیون هانفر

  برادران وخواهران هم وطن من بودند!

که از این میان ؛

 ۱۶۱۵۴نفر در حملات به شهرها  ،

  ۱۵۵۲۵۹ نفر مجرد ،

تعداد ۵۵۹۹۶ نفر متأهل ،

 تعداد ۷۰۵۴ نفر ۱۴ ساله و کمتر ،

 بوده اند.

آری!

این عدد ها نوشتنش آسان است.

اما تمام این  " معدود ها "  انسان بوده اند

مثل من  وتو

راستی چرا نمی گویند :

ناو جنگی وینسنت آمریکایی های مهربان،

هواپیمایی ما را با ۲۹۰مسافرش یکجا نجات داد!

مسافرانی که گروگان دزدان دریایی نبودند!

...

..

.

/ 0 نظر / 15 بازدید