رابطه دختر وپسر


 

          سلام

                 
                           سیصد و سی و هفتم


  

شاید برایتان جالب باشد

طی مدت یک ساعت ونیم به این سوالات از منظر قرآن کریم

وبا ذکر آیه ی مورد نظر پاسخ داده شد:

سوال اول:نظر قرآن در مورد رابطه دختر وپسروبه صورت کلی زن ومرد نامحرم چیست؟

سوال دوم:آیا درقرآن نمونه ای برا ی این نوع رابطه(جنس مخالف) ذکر شده است؟

سوال سوم:اساسا چه نوع رابطه های مجاز وغیر مجازی بین دونامحرم قابل تعریف است؟

سوال چهارم:آیا لزوما هرنوع رابطه با جنس مخالف باید به ازدواج ختم شود؟

سوال پنجم:تکلیف رابطه های قبل از ازدواج چیست؟

اگر نباشدچگونه جنس مخالف خود را بشناسیم واگر باشد چگونه آن را مدیریت کنیم؟

سوال ششم:آیا خواستگاری از نظر قرآن لازم است از طرف جنس مذکر باشد؟

سوال هفتم:شرط تقدم دختر یا پسر بزرگتر در ازدواج بر خواهر یا برادر کوچکتر

آیا مورد تایید قرآن هم هست؟

سوال هشتم:از نظر قرآن کریم داماد سر خانه بودن آیا موجب خفت وخاری مرد  است؟

سوال نهم:ازن نظر قرآن اگر دختری تمایل ازدواج با پسری را داشته باشد

می تواندآنرا ابراز کند؟

سوال دهم:نحوه برخورد با خواستگاران خیابانی چیست؟

سوال یازدهم:حد ومرز مطرح شدن مسائل به ازدواج درخانواده تا کجاست؟

آیا اگر جوانی نیاز به ازدواج داشت لازم است به خانواده اطلا ع دهد

یا باید صبر کند تا به او تعارف کنند؟

سوال دوازدهم:صحبت وارتباط با نامحرم تا حد جایز است؟

سوال سیزدهم:نگاه قرآن به مهریه خانوم ها چگونه است ؟ حداقلی ؟حد اکثری؟

سوال چهاردهم:سخت گیری به داماد در ابتدای زندگی مورد تایید قرآن است؟

سوال پانزدهم:از نظر قرآن حکم اشتغال بانوان چیست؟

سوال شانزدهم:خصوصیات مورد انتظار برای اطمینان از سلامت داماد کدام موارد است؟

سوال هفدهم:آیا تحقیق وتفحص از خانواده هاوعروس ودامادپیش از ازدواج

مورد تایید قرآن است؟

سوال هجدهم:ملاک در تحقیق وتفحص چیست؟ بایدبه دیده ها توجه کرد ویا شنیده ها؟

سوال نوزدهم:وقتی در قرآن حدی(مجازاتی که برای تنبیه خاطی انجام می شود)

برای شرب خمروبی حجابی نیست چرا شارب خمر را حد می زنندویا با بی حجاب

برخورد می کنند؟

سوال بیستم:وقتی زنی را نمی شناسیم وسابقه دوستی ورفاقت نداریم

چطور می توانیم با او پیوند زنا شویی ببیندیم؟

به نظر شما راهی که غربیها می روند بهتر نیست؟

سوال بیست ویکم: آیا در قرآن آیه ای داریم که درآن مردی با زنی مشورت کرده باشد

ونظر او را پذیرفته باشد؟

سوال بیست ودوم:نقش پدر در ساماندهی امر ازدواج دخترش چیست؟

آیا باید تابع دختر باشد یا دختر تابع صددر صد پدر ویا حالت سومی هم هست؟

.

.

اگر سوال دیگری هم به ذهن شریفتان خطور کرد یادداشت کنید

وبه مدد الهی در همین جا پاسخش را بخوانید!

...

..

.

/ 2 نظر / 31 بازدید
وقف شده

پس جوابا کو؟!!