تفنگت را زمین بگذار


سلام

        هشتاد وهشتمدرست است عده ای هنوز به فتنه بودن آنچه بر ایرانمان گذشت ایمان نیاورده اند ،

وبه بافته های این وآن دل خوشند...

هرچند ، برخی فرصت نکرده اند تعریف ومشخصات فتنه ها وابتلائات را مرور کنند...

ووقتی این چند اتفاق نیافتاده ،

قضاوت درباره ی آنچه گذشت ،کمی سخت به نظر می رسد.

با این حال می توان با اهل هنروادب با زبان خودشان سخن گفت!

شاید به دل نشیند وطرفی بندند؛

جناب استاد

 از زمین وآسمان برای شنیدن ترانه حماسی " تفنگت را زمین بگذار" با لینک های متعدد

دعوت شدم در حالی که نه هولو گرام اصالت داشت، نه بازارسیاه بلیط ، ونه ....!

برخاطرمشوشم اینگونه گذشت:

چه راحت  " ربنایت " را در " ماه ربنا "  از هم میهنت دریغ کردی واین آخری را حراج!

یادم آمد هنرمندان ونخبگان میهنم روی سن وقتی تندیس می گیرند، می گویند :

" من متعلق به همه ی  ملت ایرانم "

اینست انتظار مااز بالا نشینان!

...

..

.

/ 0 نظر / 10 بازدید