سلام شصت وچهارم


 یک جفت  مرغ مینا  آزاد ورها

در حیاط مجاور

 عاشقانه لانه کرده اند...!

شاید به زیبایی قناری هانخوانند ،

اما انگارچون آزادند،بهتر حس می گیرند،

بهتر به میهمانی شادیشان دعوتت می کنند!

اصلا آوازشان بوی آزادی می دهد

آوازی که از هیچ  خوش آواز در قفسی نمی شنوی...!

.

.

"غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است"

می گویند در وجود من وتو نیز آوازی به ودیعت نهاده اند

...

..

.

/ 0 نظر / 10 بازدید